TERMENI SI CONDITII

RAL Design

I. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIȚII

Site-ul www.raldesign.ro denumit în continuare RAL Design sau Site-ul este aflat în folosința Ral Design & More S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/576/2016, CUI 35640991, societatea având drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului/Vânzător/Profesionist.
Prin intermediul site-ului Ral Design, RAL Design & More S.R.L., în calitate de vânzător, asigură vânzarea de bunuri și/sau servicii exclusiv clienților persoane fizice și juridice care accesează Site-ul în calitate de cumpărători. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
Utilizator – orice persoană fizică ce accesează Site-ul în vederea consultării ofertei comerciale a deținătorului de Site, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă pentru cumpărarea de produse/servicii;
Client – orice persoană fizică ce accesează Site-ul și plasează o Comandă în vederea cumpărării de produse/servicii în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice;
Cumpărător – Clientul (persoana fizică sau juridică) care a încheiat un Contract cu deținătorul Site-ului conform definiției date contractului în cele ce urmează; Clientul persoană fizică este denumit în cele ce urmează și Consumator;
Produsebunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu ce urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;
Comanda – solicitarea transmisă în format electronic prin care cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în oferta magazinului online Ral Design;
Contract – Comanda confirmată telefonic (prin apel telefonic de confirmare din partea Vânzătorului către Cumpărător) sau electronic (prin transmiterea unui email/mesaj electronic de confirmare din partea Vânzătorului către Cumpărător).
Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic.
Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către RAL Design & More S.R.L. în cadrul site-ului www.raldesign.ro.

II. CONDIȚII DE EXECUȚIE

1. Solicitarea ofertei pe email / formular de contact.

Ne puteţi trimite cererea dumneavoastră completând formularul de contact sau pe adresa noastră de e-mail: contact[at]raldesign.ro, care să conţină următoarele informaţii:

 • denumirea entității juridice și CUI-ul
 • numele și prenumele
 • număr de telefon
 • specificațiile lucrării
 • dacă aveți sau nu fișiere corect pregătite pentru tipar

2. Transmiterea ofertei pe email.

Aceasta va cuprinde următoarele informaţii:

 • specificațiile lucrării
 • observații și eventuale completări, modificări sau propuneri de realizare ale lucrărilor
 • prețul
 • termenul estimativ de execuție

În cazul în care anumite informaţii sunt neclare, incomplete sau producţia materialelor dorite nu se poate realiza conform cerinţelor dvs., vă vom trimite un email cu observații și eventuale completări, modificări sau propuneri de realizare ale lucrărilor înainte de transmiterea ofertei de preţ.

Verificaţi dacă oferta corespunde în totalitate machetei grafice şi cerinţelor dvs.! Prețurile sunt exprimate în lei și sunt finale. Societatea noastră nu este plătitoare de TVA.

3. Plasarea comenzii

Puteţi răspunde la email prin reply incluzând fişierele neclare realizării machetei grafice, fişierele pregătite de tipar sau un link de descărcare către acestea.

În cazul primei comenzi, trebuie să adăugați datele de facturare, dacă le-ați omis în cererea de ofertă.

Comanda se va executa după confirmarea plății acesteia, dacă nu este altfel stabilit prin contract şi dupa acordarea bunului de tipar.

În cazul în care aveţi grafica dvs. şi doriţi doar printarea lor, fişierele trebuiesc pregătite pentru tipar corect după cum urmează:

 • Macheta grafică trebuie sî conţină bleed de minim 3 mm;
 • Culorile folosite trebuie să fie CMYK, în caz contrar fiind convertite automat în acest format (la conversie pot apărea diferențe față de culoarea originală);
 • Imaginile bitmap incluse în document să fie în format CMYK (cele color) sau grayscale (cele alb-negru) și să aibe rezoluția de 300 dpi la o scalare de 100%;
 • Fonturile să fie convertite la curbe sau incluse în document (embed).

Tipurile de fișiere acceptate pentru print sunt:

.cdr (CorelDRAW)
.ai (Adobe Illustrator)
.indd sau .idml (Adobe InDesign)
.eps (Encapsulated PostScript)
.tiff (Tag Image File Format) – imagini bitmap;
.pdf (Adobe Portable Document Format).

4. Desfăşurarea comenzii (design grafic)

a) Ne trimiteţi câteva detalii semnificative referitoare la proiect.
b) Vă vom contacta pentru a discuta detaliile proiectului.
c) Vă vom trimite un brief creativ. Un simplu chestionar în care vă întrebăm ce doriţi să obţineţi, cum acest design este compatibil cu afacerea dvs. şi alte cerinţe generale pe care le-aţi putea avea. Astfel vom obţine o înţelegere iniţială despre cum putem ajuta afacerea dvs.
d) Plata în avans a 100% pentru proiecte a căror valoare este de maxim 500 lei sau de 50% pentru proiecte a căror valoare depăşeşte 500 lei (dacă nu este stipulat altfel prin contract).
e) Procesul creativ este pus în mişcare, trasăm schiţe, prezentăm concepte / drafturi şi revizii.
f) Odată ce atât noi, cât şi dvs. suntem mulţumiţi de produsul final, a doua plată, de 50%, va fi necesară.
g) Odată cu confirmarea ambelor plăţi, vă vom trimite fişierele machetei grafice şi veţi deţine drepturile de proprietate asupra materialelor.

5. Efectuarea plăţii

Veți primi automat factura proforma atașată la e-mail, care va conține și indicații privind modalitățile de plată. Comanda se va executa după confirmarea plății. Nu este disponibilă opțiunea de plată ramburs.

Atât persoanele juridice, cât şi persoanele fizice pot efectua plata, în baza facturii proforme prin transfer bancar (cu Ordin de Plată).

Pentru orice lucrare care implică tipărirea materialelor, plata se face în avans 100%.
În cazul proiectelor de design grafic şi / sau machetare DTP, plata se face în avans:

 • a 100% pentru proiecte a căror valoare este de maxim 500 lei;
 • de 50% şi restul de 50% la finalizare anterior trimiterii fişierelor finale pentru proiecte a căror valoare depăşeşte 500 lei (dacă nu este stipulat altfel prin contract).

6. Termene de execuție

În cazul în care Clientul solicită sau dă instrucțiuni să se efectueze modificări substanţiale ce ţin de, dar nu se limitează la schimbarea fontului, pozelor, textului, dimensiunii machetei şi/sau a conceptului agreat iniţial, RAL Design & More are dreptul să perceapă o taxă de modificare reprezentând 25% din costul total al lucrării.

RAL Design & More va avea ca prioritate performanța serviciilor şi va întreprinde eforturi rezonabile de a termina Lucrarea în timpul menţionat în acord. Clientul este de acord să revizuiască Livrabilele la nevoie sau la perioada specificată (dacă este cazul) şi să (i) aprobe revizuirea Livrabilelor în scris sau (ii) să ofere obiecţiuni, comentarii în scris pentru a identifica preocupările sale, obiecţiunile, corecţiile către RAL Design & More.  RAL Design & More este îndreptăţit să ceară clarificări. Clientul înţelege şi este de acord că finalizarea Lucrării de către RAL Design & More depinde şi de promptitudinea punerii la dispoziţie a materialelor necesare şi a aprobărilor sale scrise.  Întârizerea acestora poate întârzia finalizarea Lucrării în timpul util, iar aceasta  nu reprezintă o încălcare a vreunui temen sau obligaţie a RAL Design & More.

Termenul de execuție al comenzilor de tipar este estimat în ofertă şi depinde de următoarele considerente: dacă trimiteți comanda însoțită de fișierele corect pregătite pentru tipar, în cât timp dați bunul de tipar (după caz: pe fișier pdf, pe print sau pe mostră), după cât timp este confirmată plata. Acest termen este valabil dacă la data comenzii sunt îndeplinite simultan toate condițiile de mai sus, sau decurge din momentul în care ele au fost îndeplinite.

7. Livrarea comenzilor

Livrarea se va efectua prin curier urmând ca taxele de transport să fie achitate la destinație. Vă rugăm să ne comunicați totodată, cu fiecare comandă, datele de livrare complete (numele destinatarului, adresa completă, numele persoanei de contact și numărul de telefon al acesteia). Livrarea se va face prin firma de curierat agreată de RAL Design.

În situația livrării lucrărilor prin curier, eventualele diferențe cantitative și/sau deficiențe calitative din vina exclusivă a prestatorului RAL Design & More SRL vor putea fi sesizate de către beneficiar în termen de maxim 24 de ore de la primirea acestora.

În lipsa unor sesizări făcute de către beneficiar în termenul prevăzut la alineatul anterior, se consideră că lucrarea a fost livrată și recepționată.

III. ÎNCETAREA COLABORĂRII

1. Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:

(i) În caz de faliment al uneia dintre părtile contractante;
(ii) Cu acordul părţilor;
(iii) În cazul nerespectării obligaţiilor şi răspunderilor din prezentul contract.

2. Rezilierea contractului

Contractul este considerat reziliat de drept fără îndeplinirea altor proceduri şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu) în situaţia neexecutării, executării defectuoase sau executării cu întârziere a vreuneia din obligaţiile esenţiale ale contractului de oricare din părţile contractante; partea care invoca rezilierea in temeiul prevederilor acestui articol va notifica celeilalte parti in scris cauza de reziliere, ce va produce efecte in 5 zile de la data comunicării.

Încetarea prezentului contract nu exonerează nici o parte de răspunderea sau obligaţiile sale decurgând din contract înainte de data încetării sau ca urmare a încetării.

3. Denunţarea contractului

Prin denunțare unilaterală, cu respectarea unui preaviz de 10 de zile, comunicată în scris, prin e-mail, de către partea care denunță contractul celeilalte părți. În cazul denunțării unilaterale, contractul încetează după trecerea celor 10 de zile menționate, calculate de la data denunțării unilaterale.

IV. FORŢĂ MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile şi răspunde în cazul executării necorespunzătoare sau cu întarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate conform prevederilor contractuale.

V. NOTIFICĂRI

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la adresa/sediul sau pe e-mail prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

VI. LITIGII

Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
(i) instanţelor judecătoreşti competente sau
(ii) spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.