TERMENI SI CONDITII DE COLABORARE

RAL Design

      

 1. DEFINIŢII

Aşa cum este utilizat aici și pe parcursul acestui acord:

1.1  „Acord” înseamnă întregul conţinut al acestui document împreună cu orice alt act adiţional şi anexe, care pot fi ataşate la acesta și încorporat aici prin referință.

1.2 „Lucrare”: Clientul solicită RAL Design & More să creeze o lucrare. Lucrarea include numai arta finală, livrabilă, și nu orice lucrare preliminară sau schiţe

1.3 Conţinutul Clientului” înseamnă toate materialele, informațiile, fotografiile, scrierile și alte tipuri de conținut creativ furnizat de Client pentru a fi utilizate la prepararea și / sau încorporarea în livrabile.

1.4  Drepturile de autor înseamnă drepturile de proprietate asupra operelor originale ale autorilor, exprimate într-un mediu accesibil.

1.5  „Livrabile” înseamnă serviciile și produsul muncii, stabilit de comun acord de către Client și RAL Design & More, pentru a fi livrate de acesta către Client, în forma și suportul specificat.

1.6  „Creaţia Finală înseamnă tot conținutul creativ dezvoltat sau creat de RAL Design & More exclusiv pentru proiect, încorporat și livrat ca parte a livrabilelor, incluzând, dar fără a se limita la: oricare și toate desenele sau modelele vizuale, elemente vizuale, design grafic, fotografie, animație, sunete, elemente tipografice și text, modificări ale conținutului de Client și selecția RAL Design & More, dispunerea și coordonarea acestor elemente, împreună cu Conținutul Clientului și materiale sau o parte terță, aşa cum au fost aprobate și acceptate de către Client.

1.7  „Livrabile finale” înseamnă versiunile finale ale Livrabilelor furnizate de către RAL Design & More și aprobate și acceptate de către Client.

1.8  „Servicii” (sau „Servicii ale RAL Design & More”) înseamnă toate serviciile și produsul muncii care trebuie furnizat Clientului de către RAL Design & More așa cum este descris și definit în Livrabile.

1.9  „Materiale ale Terţilor” înseamnă materiale de la terți brevetate, care sunt încorporate în produsele finale, incluzând, dar fără a se limita la acestea: fotografii sau ilustrații licenţiate.

 1. PREVEDERI DESPRE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

2.1  Conţinutul ClientuluiConţinutul Clientului va rămâne în proprietatea exclusivă a Clientului şi va avea proprietate asupra tuturor drepturilor în legătură cu acestea. Prin prezenta, Clientul îi acordă dreptul de modificare RAL Design & More doar în scopul realizării Livrabilelor.

2.2  Materiale Terţe. Toate Materialele Terţe sunt proprietatea exclusivă a respectivilor prorietari. RAL Design & More îl va informa pe client de toate Materialele Terţe de care va fi nevoie pentru a efectua Serviciile de Grafică sau integrate în alt mod în Creaţia Finală. În aceste condiţii, RAL Design & More îl va informa pe Client de necesitatea achiziţionării unor licenţe.

2.3 Cesiunea Drepturilor de Autor La finalizarea Serviciilor şi condiţionarea efectuării tuturor plăţilor şi taxelor, RAL Design & More va atribui Cientului toate drepturile de proprietate, incluzându-le pe cele de autor, cuprinse în lucrarea creată de RAL Design & More ca parte a Creaţiei Finale şi a Livrabilelor Finale pentru a fi folosite de Client. RAL Design & More va coopera cu Clientul şi va redacta documentele adiţionale cerute în mod rezonabil de Client pentru a evidenţia astfel de cesiuni ale proprietăţii intelectuale.

2.4 Cesiunea Creaţiei Finale. La finalizarea Serviciilor şi condiţionarea efectuării tuturor plăţilor şi taxelor, RAL Design & More va atribui Cientului toate drepturile de proprietate, incluzându-le pe cele de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, asupra Creaţiei Finale şi a Livrabilelor Finale. RAL Design & More va coopera cu Clientul şi va redacta documentele adiţionale cerute în mod rezonabil de Client pentru a evidenţia astfel de cesiuni ale proprietăţii intelectuale.

2.5 Dreptul de Paternitate al RAL Design & More. RAL Design & More poate folosi lucrarea în portofoliul său (incluzând, dar fără a se limita la orice site care afişează munca RAL Design & More). RAL Design & More şi Clientul sunt de acord că atunci când va fi cazul, Clienul trebuie să-l identifice în mod corespunzător pe RAL Design & More ca şi creator al Lucrării.

2.6 Licenţă permanentă. RAL Design & More este de acord cu licența permanentă a dreptului de a afișa și de a transmite Lucrarea Clientului, excluzând dreptul de paternitate, modificare şi de a revinde, care sunt păstrate de RAL Design & More. RAL Design & More este de acord ca Lucrarea să fie creată cu intenţia de a fi unică şi nu va căuta să revândă ori să publice Lucrarea.

 1. PLĂŢI ŞI TAXE

3.1 Plăţi. În considerare cu serviciile care vor fi efectuate de către RAL Design & More, Clientul îi va plăti onorariul după cum este stabilit mai jos:

 • 50% din taxa totală este necesară înainte de orice servicii care vor fi prestate,
 • 50%, restul de plată, se plătește în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

3.2 Costuri adiţionale. Costul Lucrării include doar onorariul RAL Design & Moreui. Orice alte costuri care includ, dar nu se limitează la fotografii şi/sau patente de operă de artă, acces online, taxe de găzduire vor fi plătite de către Client cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres prezentul acord.

3.3 Facturi. Toate facturile se achită în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii. RAL Design & More îşi rezervă dreptul de a reţine livrarea şi transferul oricărui drept proprietate a Lucrării în cazul în care sunt plăţi restante. Toate drepturile a oricărei licenţe de folosit sau transferat a oricărui drept de proprietate intelectuală din cadrul acestei Convenţii Civile sunt condiţionate de primirea plății integrale, care trebuie să includă oricare și toate costurile suplimentare restante.

3.4. Anulare. Onorariul pentru Lucrare este rambursabil numai la încălcarea contractului de către RAL Design & More. În cazul anulării acestei Convenţii Civile, proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor şi a muncii va fi a RAL Design & More și o taxă de anulare pentru munca finalizată, va fi plătită de Client. De asemenea, RAL Design & More va decide dacă va termina Lucrarea.

3.5 Clientul accepta viziunea creativă a RAL Design & More. Clientul este de acord că RAL Design & More va finaliza Lucrarea în stilul său propriu şi creativ. În cazul în care Clientul refuză primirea Lucrării sau cere ca aceasta să fie refăcută, se înţelege şi este de acord că anulează prezenta Convenţie Civilă şi niciun onorariu nu va fi rambursat

4. MODIFICĂRI

4.1 Modificări substanţialeÎn cazul în care Clientul solicită sau dă instrucțiuni să se efectueze modificări substanţiale ce ţin de schimbarea fontului, pozelor, textului şi/sau a conceptului agreat iniţial, RAL Design & More are dreptul să perceapă o taxă de modificare reprezentând 20% din costul total al lucrării.

4.3 SincronizareRAL Design & More va avea ca prioritate performanța serviciilor şi va întreprinde eforturi rezonabile de a termina Lucrarea în timpul menţionat în acord. Clientul este de acord să revizuiască Livarbilele la nevoie sau la perioada specificată (dacă este cazul) şi să (i) aprobe revizuirea Livrabilelor în scris sau (ii) să ofere obiecţiuni, comentarii în scris pentru a identifica preocupările sale, obiecţiunile, corecţiile către RAL Design & MoreRAL Design & More este îndreptăţit să ceară clarificări. Clientul înţelege şi este de acord că finalizarea Lucrării de către RAL Design & More depinde şi de promptitudinea punerii la dispoziţie a materialelor necesare şi a aprobărilor sale scrise.  Întârizerea acestora poate întârzia finalizarea Lucrării în timpul util, iar aceasta  nu reprezintă o încălcare a vreunui temen sau obligaţie a RAL Design & More.

4.4 Acceptare. RAL Design & More va efectua toate corecturile şi modificările necesare înaintea trimiterii Livrabilelor către Client. Clientul, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea fiecărei Livrabile, îl va notifica în scris pe RAL Design & More de orice nereuşită de a respecta specificaţiile Lucrării. Notificările vor fi făcute şi în cazul obiecţiunilor, corecţiilor sau dorinţelor pe care Clientul pe care le vrea realizate în Livrabile, iar RAL Design & More se va angaja că le va realiza într-un timp util. În absenţa unor astfel de notificări din partea Clientului, Livrabilele vor fi considerate ca acceptate.

 1. RESPONSABILITĂŢILE CLIENTULUI

Clientul înţelege că va fi respnsabil pentru efectuarea următoarelor într-un timp util şi rezonabil:

(a) Coordonarea luării deciziilor cu alte grupuri în afara RAL Design & More;

(b) Furnizarea de Conţinut Client într-o formă potrivită pentru reproducerea şi încorporarea în Livrabile fără o pregătire suplimentară;

(c) Corectura finală în temeiul art. 4.1 şi 4.2

 1. RECUNOAŞTERE

RAL Design & More îşi rezervă dreptul de a reproduce, publica şi afişa Livrabilele Finale în portofoliul său şi pe site-uri web, reviste de grafică sau alte mijloace mass-media ori la expoziţii în unicul scop de recunoaștere a creaţiei excelente pentru avansarea profesională şi să fie creditat cu paternitatea Livrabilelor Finale în legătură cu astfel de utilizări. Oricare parte, sub rezerva  aprobării scrise a celeilalte părţi, poate include un link către website-ul celeilalte părţi.

 1. GARANŢII ŞI REPREZENTĂRI

9.1  De către ClientClientul reprezintă, garantează şi acordă RAL Design & More:

(a) Clientul deţine tot dreptul, titulatura şi interesul, sau altfel are tot dreptul şi autoritatea să permită folosirea Conţinutului Client;

(b) Pentru cele mai bune cunoştinţe ale Clientului, Conţinutul Client nu încalcă drepturile unei părţi terţe, iar folosirea Conţinutului precum şi orice Mărci Înregistrate în legătură cu proiectul nu contravine şi nici nu va contraveni cu drepturile unei părţi terţe.

9.2  De către RAL Design & More:

(a) RAL Design & More reprezintă, garantează şi acordă Clientului că va presta serviciile şi va realiza Livrabilele Finale într-o manieră profesională şi relevantă şi în conformitate cu toate standardele profesionale rezonabile pentru astfel de servicii.

(b) RAL Design & More reprezintă, garantează şi acordă Clientului

(i) Livrabilele Finale vor fi munca originală a RAL Design & More şi

(ii) Către cele mai bune cunoştinţe ale RAL Design & Moreui, Creaţia Finală nu încalcă drepturile oricărei părţi.

 1. ÎNCETAREA COLABORĂRII

11.1 Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:

(i) În caz de faliment al uneia dintre părtile contractante;

(ii) Cu acordul părţilor;

(iii) În cazul nerespectării obligaţiilor şi răspunderilor din prezentul contract.

11.2  Contractul este considerat reziliat de drept fără îndeplinirea altor proceduri şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu) în situaţia neexecutării, executării defectuoase sau executării cu întârziere a vreuneia din obligaţiile esenţiale ale contractului de oricare din părţile contractante; partea care invoca rezilierea in temeiul prevederilor acestui articol va notifica celeilalte parti in scris cauza de reziliere, ce va produce efecte in 5 zile de la data comunicării.

12.2 Încetarea prezentului contract nu exonerează nici o parte de răspunderea sau obligaţiile sale decurgând din contract înainte de data încetării sau ca urmare a încetării.

12.3 Prin denunțare unilaterală, cu respectarea unui preaviz de 10 de zile, comunicată în scris, prin e-mail, de către partea care denunță contractul celeilalte părți. În cazul denunțării unilaterale, contractul încetează după trecerea celor 10 de zile menționate, calculate de la data denunțării unilaterale.

 1. FORŢĂ MAJORĂ

12.1. Forţa majoră exonerează părţile şi răspunde în cazul executării necorespunzătoare sau cu întarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

12.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate conform prevederilor contractuale.

 1. NOTIFICĂRI

13.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la adresa/sediul sau pe e-mail prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

 1. LITIGII

14.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

14.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa

(i) instanţelor judecătoreşti competente sau

(ii) spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

%d blogeri au apreciat: